رشت

پیشبینی تمدید شده

شنبه فوريه 24

Dreary ——
——

گرفته

21%

شنبه فوريه 24

Showers 12°
12°

باران

75%

يكشنبه فوريه 25

PartlySunny 14°
14°

تا حدودی آفتابی

25%

دوشنبه فوريه 26

MostlyCloudy 16°
16°

غالباً ابری

25%

سه شنبه فوريه 27

Showers 10°
10°

اندکی باران

71%

چهارشنبه فوريه 28

Dreary 13°
13°

ابرهای کم ارتفاع

25%

پنجشنبه مارس 1

IntermittentClouds 15°
15°

ابر و خورشید

8%

جمعه مارس 2

Dreary 13°
13°

ابرهای کم ارتفاع

25%

شنبه مارس 3

MostlyCloudy 13°
13°

غالباً ابری

21%

يكشنبه مارس 4

IntermittentClouds 16°
16°

ابر و خورشید

1%

دوشنبه مارس 5

MostlySunny 15°
15°

غالباً آفتابی

1%

سه شنبه مارس 6

Cloudy 14°
14°

شاید یک رگبار

60%

چهارشنبه مارس 7

IntermittentClouds 14°
14°

ابرها کنار رفته کمی آفتابی میشود

25%

پنجشنبه مارس 8

PartlySunny 14°
14°

تا حدودی آفتابی

1%

جمعه مارس 9

IntermittentClouds 15°
12°
15°
12°

ابرها کنار رفته کمی آفتابی میشود

3%

شنبه مارس 10

MostlyCloudyShowers 12°
12°

اندکی باران

55%

يكشنبه مارس 11

Showers 10°
10°

اندکی باران

56%

دوشنبه مارس 12

PartlySunny 10°
10°

تا حدودی آفتابی

20%

سه شنبه مارس 13

IntermittentClouds 12°
12°

ابر و خورشید

20%

چهارشنبه مارس 14

IntermittentClouds 14°
14°

ابر و خورشید

20%

پنجشنبه مارس 15

IntermittentClouds 14°
14°

ابر و خورشید

25%

جمعه مارس 16

Showers 13°
13°

احتمال باران

59%

شنبه مارس 17

Showers 11°
11°

در مواردی باران

66%

يكشنبه مارس 18

MostlyCloudy 11°
11°

غالباً ابری

25%

دوشنبه مارس 19

Showers 15°
15°

اندکی باران

59%

سه شنبه مارس 20

Showers 12°
12°

احتمال باران

56%

چهارشنبه مارس 21

MostlyCloudy 11°
11°

غالباً ابری

25%

پنجشنبه مارس 22

IntermittentClouds 12°
12°

ابر و خورشید

25%

جمعه مارس 23

MostlyCloudy 15°
15°

غالباً ابری

25%

شنبه مارس 24

Sunny 17°
17°

آفتابی

10%

يكشنبه مارس 25

PartlySunny 17°
10°
17°
10°

تا حدودی آفتابی

1%

دوشنبه مارس 26

Showers 18°
18°

اندکی باران

57%

سه شنبه مارس 27

IntermittentClouds 18°
18°

ابرها کنار رفته کمی آفتابی میشود

6%

چهارشنبه مارس 28

PartlySunny 17°
17°

تا حدودی آفتابی

41%

پنجشنبه مارس 29

PartlySunny 18°
18°

تا حدودی آفتابی

4%

جمعه مارس 30

PartlySunny 18°
18°

تا حدودی آفتابی

0%

شنبه مارس 31

MostlySunny 19°
10°
19°
10°

غالباً آفتابی

0%

يكشنبه آوريل 1

Sunny 19°
12°
19°
12°

آفتابی

0%

دوشنبه آوريل 2

Sunny 20°
20°

آفتابی

0%

سه شنبه آوريل 3

MostlyCloudy 20°
10°
20°
10°

رگبار

55%

چهارشنبه آوريل 4

PartlySunny 20°
12°
20°
12°

تا حدودی آفتابی

1%

پنجشنبه آوريل 5

IntermittentClouds 20°
20°

ابر و خورشید

16%

جمعه آوريل 6

IntermittentClouds 21°
21°

ابر و خورشید

25%

شنبه آوريل 7

Showers 16°
16°

احتمال باران

58%

يكشنبه آوريل 8

Showers 15°
15°

اندکی باران

56%

دوشنبه آوريل 9

IntermittentClouds 20°
11°
20°
11°

ابر و خورشید

2%

سه شنبه آوريل 10

PartlySunny 21°
21°

تا حدودی آفتابی

5%

چهارشنبه آوريل 11

IntermittentClouds 22°
22°

ابر و خورشید

4%

پنجشنبه آوريل 12

Showers 16°
16°

احتمال باران

56%

جمعه آوريل 13

MostlyCloudy 17°
17°

غالباً ابری

21%

شنبه آوريل 14

Cloudy 16°
10°
16°
10°

شاید یک رگبار

55%

يكشنبه آوريل 15

PartlySunny 20°
10°
20°
10°

تا حدودی آفتابی

8%

دوشنبه آوريل 16

PartlySunny 21°
11°
21°
11°

تا حدودی آفتابی

12%

سه شنبه آوريل 17

IntermittentClouds 21°
10°
21°
10°

ابر و خورشید

5%

چهارشنبه آوريل 18

Rain 17°
10°
17°
10°

باران

99%

پنجشنبه آوريل 19

IntermittentClouds 18°
10°
18°
10°

ابر و خورشید

42%

جمعه آوريل 20

IntermittentClouds 19°
10°
19°
10°

ابر و خورشید

25%

شنبه آوريل 21

IntermittentClouds 19°
10°
19°
10°

ابر و خورشید

5%

يكشنبه آوريل 22

Showers 19°
10°
19°
10°

باران

77%

دوشنبه آوريل 23

Dreary 18°
18°

ابرهای کم ارتفاع

25%

سه شنبه آوريل 24

MostlySunny 19°
12°
19°
12°

غالباً آفتابی

1%

چهارشنبه آوريل 25

Sunny 22°
14°
22°
14°

آفتابی

0%

پنجشنبه آوريل 26

MostlySunny 23°
10°
23°
10°

غالباً آفتابی

8%

جمعه آوريل 27

PartlySunny 24°
10°
24°
10°

تا حدودی آفتابی

4%

شنبه آوريل 28

Showers 19°
10°
19°
10°

در مواردی باران

65%

يكشنبه آوريل 29

MostlyCloudy 19°
13°
19°
13°

غالباً ابری

25%

دوشنبه آوريل 30

MostlySunny 24°
14°
24°
14°

گرمتر

1%

سه شنبه مه 1

MostlySunny 25°
10°
25°
10°

غالباً آفتابی

0%

چهارشنبه مه 2

PartlySunnyShowers 23°
10°
23°
10°

چند بار رگبار

60%

پنجشنبه مه 3

PartlySunny 20°
10°
20°
10°

احتمال رگبار یا رعد و برق

40%

جمعه مه 4

Showers 20°
20°

تعدادی رگبار، عمدتاً زودهنگام

64%

شنبه مه 5

Showers 19°
19°

چند بار رگبار

64%

يكشنبه مه 6

MostlyCloudy 20°
10°
20°
10°

غالباً ابری

25%

دوشنبه مه 7

MostlySunny 21°
10°
21°
10°

غالباً آفتابی

1%

سه شنبه مه 8

MostlySunny 22°
11°
22°
11°

غالباً آفتابی

7%

چهارشنبه مه 9

MostlySunny 22°
11°
22°
11°

غالباً آفتابی

3%

پنجشنبه مه 10

MostlySunny 23°
12°
23°
12°

غالباً آفتابی

4%

جمعه مه 11

MostlySunny 26°
12°
26°
12°

غالباً آفتابی

5%

شنبه مه 12

MostlySunny 25°
14°
25°
14°

غالباً آفتابی

2%

يكشنبه مه 13

PartlySunny 26°
16°
26°
16°

تا حدودی آفتابی

4%

دوشنبه مه 14

Sunny 27°
18°
27°
18°

آفتابی

0%

سه شنبه مه 15

MostlySunny 28°
13°
28°
13°

غالباً آفتابی

0%

چهارشنبه مه 16

IntermittentClouds 27°
12°
27°
12°

ابر و خورشید

2%

پنجشنبه مه 17

IntermittentClouds 23°
14°
23°
14°

ابرها کنار رفته کمی آفتابی میشود

7%

جمعه مه 18

PartlySunny 23°
14°
23°
14°

تا حدودی آفتابی

40%

شنبه مه 19

PartlySunny 23°
15°
23°
15°

تا حدودی آفتابی

25%

يكشنبه مه 20

PartlySunny 25°
14°
25°
14°

رگبار یا رعد و برق

55%

دوشنبه مه 21

MostlySunny 26°
15°
26°
15°

غالباً آفتابی

2%

سه شنبه مه 22

MostlySunny 26°
14°
26°
14°

غالباً آفتابی

3%

چهارشنبه مه 23

Cloudy 24°
13°
24°
13°

احتمال رگبار یا رعد و برق

55%

منو

کد پستی یا شهر را وارد کنید…

رشت نیویورک میامی مرور مکان شما فارسی‎   °C‏