تهران

پیشبینی تمدید شده

يكشنبه مارس 18

Sunny 17°
17°

آفتابی

1%

دوشنبه مارس 19

MostlySunny 21°
11°
21°
11°

غالباً آفتابی

0%

سه شنبه مارس 20

Sunny 23°
12°
23°
12°

آفتابی

0%

چهارشنبه مارس 21

PartlySunny 26°
12°
26°
12°

تا حدودی آفتابی

0%

پنجشنبه مارس 22

PartlySunny 24°
13°
24°
13°

تا حدودی آفتابی

0%

جمعه مارس 23

Sunny 25°
17°
25°
17°

آفتاب فراوان

0%

شنبه مارس 24

IntermittentClouds 27°
16°
27°
16°

نور خورشید از لابلای ابرهای پر ارتفاع

0%

يكشنبه مارس 25

MostlyCloudy 26°
14°
26°
14°

غالباً ابری

16%

دوشنبه مارس 26

MostlySunny 25°
13°
25°
13°

غالباً آفتابی

0%

سه شنبه مارس 27

Sunny 20°
10°
20°
10°

آفتاب فراوان

1%

چهارشنبه مارس 28

MostlyCloudy 20°
11°
20°
11°

ابرهای متراکم شونده

1%

پنجشنبه مارس 29

Cloudy 21°
12°
21°
12°

ابری

0%

جمعه مارس 30

Cloudy 21°
12°
21°
12°

رگبار یا رعد و برق

40%

شنبه مارس 31

PartlySunny 22°
15°
22°
15°

رگبار یا رعد و برق

40%

يكشنبه آوريل 1

MostlySunny 17°
17°

غالباً آفتابی

10%

دوشنبه آوريل 2

PartlySunny 16°
16°

تا حدودی آفتابی

20%

سه شنبه آوريل 3

MostlySunny 16°
16°

رگبار

58%

چهارشنبه آوريل 4

IntermittentClouds 16°
16°

ابر و خورشید

25%

پنجشنبه آوريل 5

Cloudy 16°
16°

ابری

25%

جمعه آوريل 6

IntermittentClouds 17°
17°

رگبار

55%

شنبه آوريل 7

MostlyCloudy 17°
17°

غالباً ابری

25%

يكشنبه آوريل 8

MostlySunny 17°
17°

غالباً آفتابی

10%

دوشنبه آوريل 9

Sunny 18°
18°

آفتابی

20%

سه شنبه آوريل 10

Sunny 18°
18°

آفتابی

20%

چهارشنبه آوريل 11

IntermittentClouds 19°
19°

شاید یک رگبار

55%

پنجشنبه آوريل 12

PartlySunny 19°
19°

رگبار

56%

جمعه آوريل 13

IntermittentClouds 18°
18°

رگبار

56%

شنبه آوريل 14

Cloudy 17°
17°

ابری

25%

يكشنبه آوريل 15

Showers 25°
10°
25°
10°

اندکی باران

56%

دوشنبه آوريل 16

MostlyCloudy 20°
12°
20°
12°

رگبار

55%

سه شنبه آوريل 17

IntermittentClouds 21°
12°
21°
12°

ابر و خورشید

11%

چهارشنبه آوريل 18

PartlySunny 22°
12°
22°
12°

تا حدودی آفتابی

40%

پنجشنبه آوريل 19

IntermittentClouds 22°
11°
22°
11°

ابر و خورشید

25%

جمعه آوريل 20

MostlyCloudy 21°
12°
21°
12°

رگبار

55%

شنبه آوريل 21

PartlySunny 22°
12°
22°
12°

تا حدودی آفتابی

1%

يكشنبه آوريل 22

Showers 22°
11°
22°
11°

احتمال باران

57%

دوشنبه آوريل 23

Showers 21°
11°
21°
11°

در مواردی باران

64%

سه شنبه آوريل 24

IntermittentClouds 21°
11°
21°
11°

ابر و خورشید

25%

چهارشنبه آوريل 25

MostlyCloudy 22°
10°
22°
10°

احتمال رگبار یا رعد و برق

40%

پنجشنبه آوريل 26

Rain 21°
12°
21°
12°

در مواردی باران

66%

جمعه آوريل 27

PartlySunny 22°
15°
22°
15°

تا حدودی آفتابی

2%

شنبه آوريل 28

PartlySunny 23°
14°
23°
14°

تا حدودی آفتابی

2%

يكشنبه آوريل 29

Showers 23°
13°
23°
13°

در مواردی باران

65%

دوشنبه آوريل 30

IntermittentClouds 23°
12°
23°
12°

ابر و خورشید

24%

سه شنبه مه 1

IntermittentClouds 23°
12°
23°
12°

ابرها کنار رفته کمی آفتابی میشود

22%

چهارشنبه مه 2

Sunny 23°
13°
23°
13°

آفتابی

0%

پنجشنبه مه 3

Sunny 24°
14°
24°
14°

آفتابی

0%

جمعه مه 4

PartlySunny 25°
13°
25°
13°

تا حدودی آفتابی

0%

شنبه مه 5

IntermittentClouds 24°
14°
24°
14°

ابر و خورشید

3%

يكشنبه مه 6

PartlySunny 25°
14°
25°
14°

تا حدودی آفتابی

2%

دوشنبه مه 7

MostlySunny 27°
16°
27°
16°

غالباً آفتابی

1%

سه شنبه مه 8

PartlySunny 29°
17°
29°
17°

تا حدودی آفتابی

1%

چهارشنبه مه 9

IntermittentClouds 29°
17°
29°
17°

ابر و خورشید

25%

پنجشنبه مه 10

MostlyCloudy 28°
16°
28°
16°

احتمال رگبار یا رعد و برق

40%

جمعه مه 11

MostlyCloudy 26°
16°
26°
16°

رگبار

55%

شنبه مه 12

IntermittentClouds 27°
18°
27°
18°

ابرها کنار رفته کمی آفتابی میشود

2%

يكشنبه مه 13

PartlySunny 30°
19°
30°
19°

تا حدودی آفتابی

0%

دوشنبه مه 14

PartlySunny 31°
17°
31°
17°

تا حدودی آفتابی

1%

سه شنبه مه 15

MostlyCloudy 30°
16°
30°
16°

غالباً ابری

40%

چهارشنبه مه 16

IntermittentClouds 28°
15°
28°
15°

ابر و خورشید

11%

پنجشنبه مه 17

PartlySunny 27°
15°
27°
15°

تا حدودی آفتابی

7%

جمعه مه 18

Cloudy 26°
15°
26°
15°

ابری

25%

شنبه مه 19

IntermittentClouds 26°
17°
26°
17°

ابر و خورشید

40%

يكشنبه مه 20

PartlySunny 27°
18°
27°
18°

تا حدودی آفتابی

10%

دوشنبه مه 21

PartlySunny 30°
18°
30°
18°

تا حدودی آفتابی

1%

سه شنبه مه 22

IntermittentClouds 32°
16°
32°
16°

ابر و خورشید

1%

چهارشنبه مه 23

IntermittentClouds 31°
16°
31°
16°

ابر و خورشید

40%

پنجشنبه مه 24

Sunny 28°
17°
28°
17°

آفتابی

0%

جمعه مه 25

MostlySunny 32°
16°
32°
16°

غالباً آفتابی

1%

شنبه مه 26

Showers 28°
16°
28°
16°

باران گاه به گاه و رعد و برق

56%

يكشنبه مه 27

PartlySunny 29°
16°
29°
16°

تا حدودی آفتابی

3%

دوشنبه مه 28

PartlySunny 28°
17°
28°
17°

تا حدودی آفتابی

9%

سه شنبه مه 29

MostlyCloudy 29°
17°
29°
17°

ابرهای متراکم شونده

9%

چهارشنبه مه 30

IntermittentClouds 30°
17°
30°
17°

ابر و خورشید

25%

پنجشنبه مه 31

MostlySunny 30°
18°
30°
18°

غالباً آفتابی

4%

جمعه ژوئن 1

MostlySunny 34°
20°
34°
20°

غالباً آفتابی

25%

شنبه ژوئن 2

Sunny 34°
21°
34°
21°

آفتابی

1%

يكشنبه ژوئن 3

MostlySunny 35°
20°
35°
20°

غالباً آفتابی

1%

دوشنبه ژوئن 4

PartlySunny 33°
18°
33°
18°

تا حدودی آفتابی

0%

سه شنبه ژوئن 5

Sunny 31°
17°
31°
17°

آفتابی

0%

چهارشنبه ژوئن 6

MostlySunny 30°
18°
30°
18°

غالباً آفتابی

3%

پنجشنبه ژوئن 7

MostlySunny 30°
22°
30°
22°

غالباً آفتابی

5%

جمعه ژوئن 8

Sunny 32°
22°
32°
22°

آفتابی

0%

شنبه ژوئن 9

MostlySunny 36°
19°
36°
19°

غالباً آفتابی

0%

يكشنبه ژوئن 10

Sunny 36°
18°
36°
18°

آفتابی

0%

دوشنبه ژوئن 11

MostlySunny 32°
19°
32°
19°

غالباً آفتابی

1%

سه شنبه ژوئن 12

PartlySunny 32°
18°
32°
18°

تا حدودی آفتابی

4%

چهارشنبه ژوئن 13

MostlySunny 31°
18°
31°
18°

غالباً آفتابی

6%

پنجشنبه ژوئن 14

MostlySunny 32°
19°
32°
19°

غالباً آفتابی

5%

جمعه ژوئن 15

MostlySunny 32°
20°
32°
20°

غالباً آفتابی

2%

منو

کد پستی یا شهر را وارد کنید…

تهران نیویورک میامی مرور مکان شما فارسی‎   °C‏