تهران

پیشبینی تمدید شده

شنبه اُكتبر 21

Sunny 23°
11°
23°
11°

آفتاب فراوان

0%

يكشنبه اُكتبر 22

MostlySunny 22°
11°
22°
11°

غالباً آفتابی

0%

دوشنبه اُكتبر 23

Sunny 24°
11°
24°
11°

آفتاب فراوان

0%

سه شنبه اُكتبر 24

Sunny 24°
12°
24°
12°

آفتابی

0%

چهارشنبه اُكتبر 25

Sunny 26°
13°
26°
13°

آفتاب فراوان

0%

پنجشنبه اُكتبر 26

PartlySunny 26°
16°
26°
16°

تا حدودی آفتابی

0%

جمعه اُكتبر 27

PartlySunny 26°
14°
26°
14°

تا حدودی آفتابی

1%

شنبه اُكتبر 28

IntermittentClouds 26°
14°
26°
14°

ابر و خورشید

2%

يكشنبه اُكتبر 29

PartlySunny 24°
14°
24°
14°

تا حدودی آفتابی

48%

دوشنبه اُكتبر 30

Showers 22°
12°
22°
12°

احتمال باران

55%

سه شنبه اُكتبر 31

IntermittentClouds 21°
12°
21°
12°

ابر و خورشید

1%

چهارشنبه نوامبر 1

Sunny 21°
11°
21°
11°

آفتابی

0%

پنجشنبه نوامبر 2

Sunny 21°
10°
21°
10°

آفتابی

0%

جمعه نوامبر 3

Sunny 21°
11°
21°
11°

آفتابی

0%

شنبه نوامبر 4

PartlySunny 22°
10°
22°
10°

تا حدودی آفتابی

5%

يكشنبه نوامبر 5

Sunny 20°
20°

آفتابی

5%

دوشنبه نوامبر 6

MostlyCloudy 19°
19°

ابرهای متراکم شونده

25%

سه شنبه نوامبر 7

IntermittentClouds 18°
10°
18°
10°

ابر و خورشید

25%

چهارشنبه نوامبر 8

MostlySunny 16°
16°

غالباً آفتابی

10%

پنجشنبه نوامبر 9

Cloudy 18°
18°

ابری

25%

جمعه نوامبر 10

PartlySunnyShowers 17°
17°

تعدادی رگبار، عمدتاً زودهنگام

62%

شنبه نوامبر 11

Showers 15°
15°

احتمال باران

61%

يكشنبه نوامبر 12

MostlySunny 14°
14°

غالباً آفتابی

20%

دوشنبه نوامبر 13

Showers 14°
14°

اندکی باران

56%

سه شنبه نوامبر 14

MostlyCloudy 13°
13°

غالباً ابری

20%

چهارشنبه نوامبر 15

PartlySunny 13°
13°

تا حدودی آفتابی

20%

پنجشنبه نوامبر 16

MostlyCloudy 14°
14°

ابرهای متراکم شونده

25%

جمعه نوامبر 17

PartlySunny 13°
13°

رگبار

55%

شنبه نوامبر 18

Showers 13°
13°

اندکی باران

59%

يكشنبه نوامبر 19

MostlySunny 14°
14°

غالباً آفتابی

24%

دوشنبه نوامبر 20

PartlySunny 14°
14°

تا حدودی آفتابی

19%

سه شنبه نوامبر 21

PartlySunny 15°
15°

تا حدودی آفتابی

17%

چهارشنبه نوامبر 22

PartlySunny 16°
16°

تا حدودی آفتابی

18%

پنجشنبه نوامبر 23

Sunny 17°
17°

آفتابی

21%

جمعه نوامبر 24

IntermittentClouds 17°
17°

ابر و خورشید

22%

شنبه نوامبر 25

MostlySunny 15°
15°

غالباً آفتابی

16%

يكشنبه نوامبر 26

PartlySunny 16°
16°

تا حدودی آفتابی

16%

دوشنبه نوامبر 27

MostlyCloudy 17°
17°

غالباً ابری

25%

سه شنبه نوامبر 28

Showers 16°
16°

احتمال باران

61%

چهارشنبه نوامبر 29

Showers 12°
12°

احتمال باران

64%

پنجشنبه نوامبر 30

IntermittentClouds 11°
11°

ابر و خورشید

44%

جمعه دسامبر 1

Sunny 13°
13°

آفتابی

15%

شنبه دسامبر 2

MostlyCloudy 11°
11°

ابری متغیر

41%

يكشنبه دسامبر 3

Showers 10°
10°

احتمال باران

61%

دوشنبه دسامبر 4

Showers 10°
10°

احتمال باران

58%

سه شنبه دسامبر 5

IntermittentClouds

ابر و خورشید

19%

چهارشنبه دسامبر 6

PartlySunny 10°
10°

تا حدودی آفتابی

25%

پنجشنبه دسامبر 7

MostlySunny 10°
10°

غالباً آفتابی

16%

جمعه دسامبر 8

Sunny 11°
11°

آفتابی

15%

شنبه دسامبر 9

MostlyCloudy 10°
10°

ابرهای متراکم شونده

20%

يكشنبه دسامبر 10

Cloudy

ابری

46%

دوشنبه دسامبر 11

Sunny

آفتابی

15%

سه شنبه دسامبر 12

Showers

احتمال باران

55%

چهارشنبه دسامبر 13

IntermittentClouds 10°
10°

ابر و خورشید

25%

پنجشنبه دسامبر 14

IntermittentClouds 11°
11°

ابرها کنار رفته کمی آفتابی میشود

25%

جمعه دسامبر 15

MostlySunny 11°
11°

غالباً آفتابی

16%

شنبه دسامبر 16

PartlySunny 11°
11°

تا حدودی آفتابی

15%

يكشنبه دسامبر 17

Sunny 11°
11°

آفتابی

15%

دوشنبه دسامبر 18

Sunny 12°
12°

آفتابی

15%

سه شنبه دسامبر 19

MostlyCloudy 13°
13°

ابرهای متراکم شونده

25%

چهارشنبه دسامبر 20

IntermittentClouds 13°
13°

ابرها کنار رفته کمی آفتابی میشود

15%

پنجشنبه دسامبر 21

MostlySunny 12°
12°

غالباً آفتابی

16%

جمعه دسامبر 22

MostlySunny 12°
12°

غالباً آفتابی

15%

شنبه دسامبر 23

PartlySunny 11°
11°

تا حدودی آفتابی

15%

يكشنبه دسامبر 24

IntermittentClouds 12°
12°

ابر و خورشید

25%

دوشنبه دسامبر 25

MostlySunny 11°
11°

غالباً آفتابی

15%

سه شنبه دسامبر 26

MostlySunny 12°
12°

غالباً آفتابی

18%

چهارشنبه دسامبر 27

MostlySunny 11°
11°

غالباً آفتابی

15%

پنجشنبه دسامبر 28

IntermittentClouds 11°
11°

ابر و خورشید

17%

جمعه دسامبر 29

Rain 10°
10°

دورههای بارش باران

65%

شنبه دسامبر 30

MostlyCloudy

شاید یک رگبار

58%

يكشنبه دسامبر 31

Showers

احتمال باران

57%

دوشنبه ژانويه 1

IntermittentClouds

ابر و خورشید

17%

سه شنبه ژانويه 2

Showers

احتمال باران

55%

چهارشنبه ژانويه 3

IntermittentClouds 10°
10°

ابرها کنار رفته کمی آفتابی میشود

16%

پنجشنبه ژانويه 4

MostlySunny 10°
10°

غالباً آفتابی

17%

جمعه ژانويه 5

PartlySunny 11°
-1°
11°
-1°

تا حدودی آفتابی

16%

شنبه ژانويه 6

RainSnow
-1°

-1°

مخلوط برف و باران

70%

يكشنبه ژانويه 7

PartlySunny

تا حدودی آفتابی

17%

دوشنبه ژانويه 8

PartlySunny

تا حدودی آفتابی

15%

سه شنبه ژانويه 9

MostlySunny

غالباً آفتابی

15%

چهارشنبه ژانويه 10

Showers

احتمال باران

59%

پنجشنبه ژانويه 11

Showers

احتمال باران

58%

جمعه ژانويه 12

MostlySunny

غالباً آفتابی

15%

شنبه ژانويه 13

Sunny

آفتابی

15%

يكشنبه ژانويه 14

PartlySunny

تا حدودی آفتابی

18%

دوشنبه ژانويه 15

Sunny

آفتابی

15%

سه شنبه ژانويه 16

MostlySunny 10°
10°

غالباً آفتابی

15%

چهارشنبه ژانويه 17

PartlySunny 10°
-1°
10°
-1°

تا حدودی آفتابی

17%

پنجشنبه ژانويه 18

Rain
-2°

-2°

دورههای بارش باران

65%

منو

کد پستی یا شهر را وارد کنید…

تهران نیویورک میامی مرور مکان شما فارسی‎   °C‏